විකිණීමට
  • කපු මාලය "පිහාටු සහ හිරු" - මිලි මිලි
  • කපු මාලය "පිහාටු සහ හිරු" - මිලි මිලි

කපු මාලය "පිහාටු සහ හිරු"

මොයිමිලිගේ මුල් කපු මාලය අපේ දරුවන්ගේ කාමරයට කදිම සැරසිලි කිරීමකි. තෝරාගත් ඉඟියට එකතු කිරීමක් විය හැකිය. උපන්දින සාදයකදී හෝ ඡායාරූප සැසියකදී එය අභ්‍යන්තර සැරසිලි ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.

මොයිමිලි මාලය යනු බිත්ති සැරසිලි වර්ගයකි, ඔබට ඕනෑම අභ්‍යන්තරයක් පහසුවෙන් අලංකාර කළ හැකිය. එය solid න ලෙස සාදන ලද කපු පෑනකින් සමන්විත වේ. මාලය දරුවාගේ ලෝකය සතුටු කරනු ඇත, එය ඇඳට ඉහළින් හෝ කාමරය පුරා එල්ලා ගත හැකිය. එය පක්ෂ සැරසිලි හෝ වේදිකා සැලසුමක් ලෙස ද විශිෂ්ට වනු ඇත.

විවිධ මෝස්තර.
2,2 දිග m

මොයිමිලි නිෂ්පාදන යනු අප විසින් නිර්මාණය කරන ලද මුල් මෝස්තර වන අතර ඒවා ඉහළම කල්පැවැත්ම සහ ගුණාත්මකභාවය මගින් සංලක්ෂිත වේ. ඒවා සියල්ලම පෝලන්තයේ නිර්මාණය කර ඇත. අන්තර්ජාලයේ ඇති වෙනත් සමාන නිෂ්පාදන සාමාන්‍යයෙන් ගුණාත්මක නිර්ණායක සපුරාලන්නේ නැත.

ද්රව්ය: කපු, වර්ණවත් කපු, කපු මාලය
  • PLN 79.00 PLN