ඔබේ කරත්ත

ඔබේ කූඩය හිස් ය, සාප්පු යාම දිගටම කරගෙන යන්න!