වල් මල්

අපගේ "වල් මල්" එකතුව එතරම් කැපී පෙනෙන්නේ එහි සුරංගනා කතා වර්ණවලින් නොව, මූලික වශයෙන් එහි අලංකාර මල් මෝස්තරයෙනි. අපගේ පරිකල්පනයට අනුව, විශේෂයෙන් අප වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇති, දිය සායම් රටාවකින් අතින් සාදන ලද. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ එය භුක්ති විඳිනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.