ෙකොට්ට උර

කොට්ට කොට්ට සෑදී ඇත්තේ උසස් තත්ත්වයේ රෙදි වලින් - ලිනන් හෝ කපු. ඒවා se න මැහුම්, සිපර්. ඒවා වෙන වෙනම හෝ අසාත්මිකතා ඇති අම්බෙලිෆර් හෝ අක්ෂර වින්‍යාසය සමඟ මිලදී ගත හැකිය. කොට්ට කොට්ට බොහෝ වර්ණ හා මෝස්තර වලින් ලබා ගත හැකිය.