ශීත සැරසිලි

නිවාඩු කාලය ලස්සන වේවා, ශීත be ​​තුව ලස්සන වේවා!

මගේ මිලි, මෙම කොටසේදී ඔබට අපගේ ශීත සැරසිලි හමුවනු ඇත. නිවසේදී උණුසුම් වාතාවරණයක් ඇති කරමු. බ්ලැන්කට්ටුව, තේ, හොඳ පොතක් සහ වැළඳගැනීමක් අප සමඟ වේවා. අපි ඔබට එය ප්‍රාර්ථනා කරමු! :)