මැජික් කට්ටල

මොයිමිලි මැජික් කට්ටලය ඔටුන්නකින් සහ උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය වලින් solid න ලෙස සාදන ලද මාණ්ඩලිකයකින් සමන්විත වේ. මේවා ලස්සන, වර්ණවත් ගුණාංග වන අතර, සෑම දරුවෙකුගේම සෙල්ලම අපූරු වික්‍රමාන්විතයක් බවට පත්විය හැකිය. අපගේ මැජික් උපාංග ඇඳුම් සාදයකදී, පාසැල් කාර්ය සාධනයකදී හෝ ඡායාරූප සැසියකදී ආභරණයක් ලෙස භාවිතා කරනු ඇත. ඒවා දරුවෙකුට විශාල තෑග්ගක් විය හැකිය.