ටීපී කට්ටලය මැට් සමඟ

මෙම කොටසේදී අපගේ විවිධ ලස්සන ඉන්දියානු කට්ටල ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ළමයින්ගේ තේ හැඳි සහ සිනිඳු, ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය පැදුරක් ඒවාට ඇතුළත් ය. එය විශිෂ්ට කට්ටලයක් වන අතර, පැදුරට ද කාමරයේ රළු ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය. අපගේ කට්ටල කුෂන්, පෑන්ට් මල්මාලා සහ වෙනත් සැරසිලි සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමට අපි ඔබව දිරිමත් කරමු.

කට්ටලයක් මිලදී ගැනීමෙන් ඔබ කාලය හා මුදල් ඉතිරි කරයි.