කොළ

සොබාදහමෙන් අප ආනුභාව ලත් බව සහ අප වටා ඇති ලෝකයේ සුන්දරත්වය අපගේ ව්‍යාපෘතිවල දැකිය හැකිය. එය ද මේ වතාවේ ය. ලිනන් කොළ එකතු කිරීම නිර්මාණය කරන ලද්දේ අප වනාන්තරයට හා ශාක වලට ආදරය කරන බැවිනි. අපි ගස් වලට හුරතල් කිරීම, පාසි සහ කොළ සුවඳ, හතු සහ මැණික් සොයමින් ඉබාගාතේ යෑමට කැමතියි. සියලුම නිෂ්පාදන 100% ලිනන් හා කපු වලින් මැසීමට. කොළ වල වර්ණවත් සංයුතිය ඕනෑම අභ්යන්තරයක් සතුටු කරයි.