ඔබ දකිනු ඇත, එය ලස්සන වනු ඇත, මන්ද අපි එයට කැමතියි!